МАЙСКИ ПЧЕЛАРСКИ ПРАКТИКИ

Месец май се характеризира с постоянно увеличаване на температурите, като отрицателните са изключение даже за планините, а слънчевото греене на отделни места достига до 260 часа. Средните температури са между 14 и 18 С (най-ниски са по Черноморието). Наблюдават се абсолютни максимални температури до 37-38 С, докато абсолютни минимални са редки и достигат до 3,5 С. Месецът се характеризира с непостоянен климат – значителни валежи и застудявания, редуващи се с продължителни затопляния (опасност от простудяване на пилото и заболяването му от европейски, кисел и друг гнилец!).

КАЛЕНДАР НА ЦЪФТЯЩАТА РАСТИТЕЛНОСТ

През този месец настъпва първата главна паша от акация и еспарзета. Цъфтят още много дървесни, храстови и тревни видове (клен, бял и черен бор, бук, летен дъб, детелина, мащерка, синап, кориандър, зимен фии, градински чай и др.)
Наблюдава се отделяне на мана и цветен прашец от белия и черния бор.

РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Поради постоянния приток на нектар и прашец семействата бързо се развиват. Пилото при най-силните достига 7-8 пити и повече, а плодниците (корпусите) са изпълнени с пчели. Те бързо изграждат заложените восъчни основи и строителните рамки. Броят на търтеите и консумацията на храна се увеличава. В кошерите с по-малък обем семействата изпадат в роево състояние.

ПЧЕЛАРСКИ ПРАКТИКИ В ПЧЕЛИНА

В много райони през май започва да цъфти бялата акация, тоест настъпва първата главна паша. Преди това пчеларят трябва да извърши преглед, за да получи представа за моментното състояние на пчелните семейства (сила, роево настроение, здравословен статус и др.) Ако досега не са поставени магазините (корпусите) на силните и средните семейства, то трябва да се извърши веднага. В противен случай има опасност те да изпаднат в роево състояние. Разширяването на такива семейства става, като на дадан-блатовите кошери се слага магазин, а на най-силните, на които по-рано е поставен, се полага втори такъв – под първия. В многокорпусните кошери се поставя трети корпус – между първия и втория, като се зарежда с пити и рамки с восъчни основи (през една). По-слабите се разширяват, като в магазина се поставят само няколко пити и рамки с основи за градеж. След това се покриват с платно, което да легне над поставените рамки, покрай тях и върху горната повърхност на оставащите открити плодникови (корпусни) пити.

За да не се качва пчелната майка в магазините (корпусите) и там да снася яйца, се поставя ханеманова решетка под магазина или под най-горния корпус.

Входовете на кошерите се разширяват, съобразно със силата на семействата и броя на летящите пчели.

Ако ще се превозват пчелните семейства на акациева паша е необходимо те предварително да се подготвят.

След края на акациевата паша се провеждат следните ДПчП: изцентрофугиране на меда; оценяване силата на семействата при провеждане на осведомителен преглед; подготовка на семействата за следващата главна паша (подхранване с рядък захарен сироп за активизиране яйценосната дейност на майките).

Осъществяване на пряк контакт с представителите на агрофирмите, провеждащи растителнозащитни мероприятия, за да се избегне отравяне на пчелните семейства. Оказване съдействие на органите, извършващи задължителните профилактични прегледи за откриване на заразните болести по пчелите и пилота.

 

 

Май

Климатични особености
През май средните нормални месечни температури са:

Северна България, долината на Струма и Тракийската низина между 16-8 °C;
Северойзточна България, Черноморието и високите полета на Югозападна България между 14-16 °C.
Абсолютните максимални температури достигат 31-32 °C, а абсолютните минимални са от -3,5 – -3,8°C.

Валежите:

Добруджа, по Черноморието и Тракийската низина са между 40 и 60 л/кв.м;
Северна България – между 60 и 80 л/кв.м;
Долината на Струма – 50 – 60 л/кв.м;
Във високите планински райони – между 100 и 150 л/кв.м.
Фенологичен календар
През май настъпва първата главна паша от еспарзета и бяла акация. Зацъфтяват и много други дървесни, храстови и тревни видиве: бук, летен дъб, клен, шестил, смърч, бял и черен бор, гледчия, питомен кестен, татарски нокът, кучи дрян, маргарит, детелина, гръклян, мащерка, подъбиче, синап, градински чай, мак, кориандър, бораго и др.

Състояние на пчелните семейства
Продължава усиленото снасяне на майката и развитието на пчелните семейства. Майките снасят по 1500 – 2000 и дори повече яйца на денонощие. Силните семейства имат 8 – 10 цели пити с пило и са изпълнили с пчели целия плодник на дадан-блатовия кошер, респективно 2-3 корпуса на многокорпусния. Пчелите усилено произвеждат восък и градят пити и “далаци” на строителната рамка. Излюпват се и все повече търтеи. Заработва роевият инстинкт и семействата, които са в кошер с по-малък обем, се подготвят за естествено роене, като залагат роеви маточници.

Работа на пчеларя
Той трябва постоянно да бъде на пчелина. Доразширяват се гнездата с восъчни основи и редовно се изрязват изградените и запечатани “далаци” на строителните рамки. Вземат се мерки срещу изпадане на пчелните семейства в роево състояние, като се поставят корпуси или магазини. Семейстава небива да се безпокоят с излишни прегледи. Събирането на нектар и прашец се следи по изменението на масата на контролния кошер.

Състояние на пчелните семейства през месец февруари

При съмнение за осиротяване на пчелното семейство в средата на гнездото се поставя т. нар. "контролна пита" с открито пило, взета от друго семейство

Състояние на пчелните семейства през месец февруари
Активният за пчелите период започва през февруари, независимо, че пчелните семейства са все още в полуактивно състояние - пчелите са събрани в кълбо.

При нашите климатични условия през месец февруари има топли дни с температура на въздуха над 10-12 градуса. През такива дни пчелите летят, събират и пренасят пресен прашец от кокичета и кукуряк или дрен и леска и минзухар в пчелните гнезда. Тези два благоприятни фактора - топло време и внасяне на прашец са причина за активиране на пчелните семейства. Засилва се секрецията на жлезите на пчелите работнички. В резултат на това пчелната майка получава повече храна и снася по-голям брой яйца за едно денонощие. Пчелите кърмачки отглеждат повече пило. Около пилото пчелите поддържат по-висока температура, около 32-34 градуса.

Работата на пчеларя през февруари
Работата на пчеларя през февруари трябва да продължи с периодичното посещение на пчелина, да се оглеждат кошерите и да се окаже помощ там, където е необходимо - съборени кошери или покриви, затрупване на кошерите със сняг или запушване на входовете.

Борба с вароатозата у пчелните семейства

Спокойното зимуване на пчелните семейства е от особено значение. Всички дейности - почистване на кошерите или преместване при необходимост трябва да се извършват внимателно без сътресения, за да не се безпокоят пчелите. Входовете на кошерите трябва периодично да се почистват от умрели пчели, лед и сняг с помощта на телена кука. От отпадъците, извадени от дъното на кошера може да се получи информация за състоянието на пчелните семейства, за отравяне с манов мед, за наличие на нозематоза, за наличие на пити с кристализирал мед, за вмъкване на мишки в кошера.

Звукът, издаван от пчелите в кошера също дава информация за състоянието на семействата. За целта и през февруари също може да се направи прослушване на кошерите.

Когато пчеларят не е наблюдавал очистителното облитане на пчелите през месец януари, това може да стане и в някои от топлите дни на февруари с 10-12 градуса температура.

Храна и хранене на пчелите

В някои райони на страната в края на месец февруари може да се извърши първият осведомителен преглед на пчелните семейства. Целта е да се установи състоянието на всяко семейство след дългото зимуване и да се окаже помощ там, където има проблеми.

Прегледът се извършва след наблюдаване на очистителното облитане. За предпочитане е да се направи в деня на облитането. Този преглед е частичен и не се проверява цялото гнездо. Поради по-ниските температури трябва да се работи възможно най-бързо. Прегледът започва с пчелните семейства, които не се облитат или слабо се облитат.

Проследяват се следните показатели:
- сила на семействата
- количеството и качеството на меда в пчелните гнезда
- наличие на пчелна майка
- състояние на крайните пити и изолационния материал.

Слаби са семействата с 4 и под 4 междурамия, а силни със 7 или над 7 междурамия. В нормално развито пчелно семейство трябва да има минимум 5-6 кг. мед и 1 пита с прашец. При осведомителния преглед не е необходимо пчелната майка да се търси. За присъствието й се съди по наличието на яйца в средните пити.

При съмнение за осиротяване на пчелното семейство в средата на гнездото се поставя т. нар. "контролна пита" с открито пило, взета от друго семейство - ако семейството няма майка, още през първите 24 часа пчелите започват да изграждат маточници. Пити с ферментирал мед или такива с развита плесен по тях се изваждат. Овлажнелите изолационни материали се подменят със сухи.

Грижи за пчелите през април

Април има решаващо значение за развитието на пчелните семейства. Макар че през месеца има захлаждания и дори повратни застудявания, пчелите са вече в активно състояние. През април зацъфтяват и останалите овощни видове - череши, круши, ябълки, сливи, както и репкото, някои видове върби и тревисти растения. Пчелите намират нектар и прашец, чийто принос в семействата се усилва. Засилва се и темпът на развитието на семействата. Значително нараства консумациите на мед за изхранване на пилото, особено ако поради ниски температури, ветрове и валежи времето не благоприятства отделянето на нектар от цъфтящата растителност. Силно нараства нуждата на пчелните семейства от помощта на пчеларя, както и възможността пчеларят да използва пчелите за опрашвана на културите и за прашеца, който те събират през този период.

От особено значение за доброто развитие на пчелните семейства през април е постоянното осигуряване на площи за снасянето на яйца от пчелната майка. Поради това, че при осведомителния и главния пролетен преглед в гнездата са оставени само питите, които се покриват добре с пчели (за да се подобри температурният режим), при зацъфтяването на основните прашецодайни растения през април (репко, овощни видове, мъртва коприва и др.) пчелите всекидневно донасят големи количества цветен прашец и само за няколко дни запълват с него всички свободни килийки в гнездото. Така те ограничават силно снасянето на яйца - майката не намира свободни килийки за това. Всяко намаляване на темпа на снасянето забавя развитието на семействата, което пчеларят не трябва да допуска. Оказа се, че препоръката гнездото на пчелното семейство да се разширява тогава, когато пчелите са се увеличили и са запълнили пространството (междурамието) до преградната дъска и последната пита, невинаги трябва да се спазва. Показател за разширяването на гнездото през този период трябва да бъде не толкова количеството на пчелите в него, а наличието на свободни за снасяне площи. Когато времето благоприятства летежа на пчелите от сутрин до вечер и те усилено носят цветен прашец, а липсват площи за снасяне, пчеларят трябва да прехвърли питите с прашец, на които няма пило, зад преградната дъска, а на тяхно място да постави празни пити, в които да продължи активното снасяне на яйца. Така, без да се увеличава обемът на гнездото и да се нарушава топлинният режим в него, на майките се дава простор за снасяне. Ето защо през април, особено при по-слабите семейства, тази замяна на пити трябва да се извършва периодично, докато се увеличат пчелите, за да се разширява и самото гнездо.

Отначало в гнездата трябва да се поставят светлокафяви и кафяви пити, в които през предишния сезон са се излюпвали няколко поколения пчели, а след зацъфтяването на репкото и ябълките - и светли пити.

Още със започването на цъфтежа на джанките (при добре стеснени гнезда, подхранвания за активизиране яйценосната дейност на майката и летеж на пчелите) пчеларят трябва да осигури в пчелните гнезда празни рамки и рамки с восъчни основи за използване на отделяния от восъкоотделителните жлези на пчелите восък. У нас малко пчелари умеят да използват пълно восъкоотделянето на пчелите, поради което голяма част от отделения восък не се използва и се изхвърля от пчелите като люспици направо от жлезите. Основната причина за получаването на малко восък от пчелните семейства е непознаването от повечето пчелари на физиологията на восъкоотделителните жлези, т.е. восъкоотделянето. Восъкоотделителните жлези на пчелите започват да отделят восък още през първите дни на активната им работа по събирането на прашец, нектар и отглеждане на открито пило. Включени ли са пчелите в активна работа по събирането, преработката и съхранението на храната (нектара и цветния прашец), изхранват ли голямо количество личинки, восъкоотделителните им жлези отделят восък. Ако в гнездото са осигурени площи, в които да изграждат килийки - работнически или търтееви, те оползотворяват отделяния восък. Няма ли такива площи, с този восък те надграждат всички възможни места, дори спускат далачета на преградната дъска, а при силно стеснено гнездо и зад нея, след което започват да го изхвърлят вън от кошера във вид на люспици, както е върху восъчните им огледалца. Ето защо, за да се оползотворява естествено отделящият се от восъкоотделителните жлези на пчелите восък, в гнездата на семействата трябва да се осигуряват места за използването му от ранна пролет.

Най-добрият показател откога да се дават площи за използване на восъка в семействата за цялата страна се оказа цъфтежът на джанката. Цъфне ли джанката и започнало ли е активизирането на развитието на семействата - разпечатванията на меда, подхранванията със сироп, в гнездата трябва да се поставят площи за изграждане. Препоръчва се първите количества восък да се оползотворяват за изграждане не на нови пити с восъчни основи, а на строителни рамки. Джанката започва да цъфти през ранна пролет, когато все още времето е променливо - наред с няколкото хубави дни, през които пчелите започват да изграждат килийките на восъчните основи, настъпват и захлаждания, през които восъкоотделянето намалява, а след това и спира. Намалява и усилената работа по събирането на храна. При това положение пчелите прояждат восъчния лист по теловете, за да възстановят връзката между изградените пити, и развалят питата. Впоследствие на местата без основа те изграждат търтееви участъци. При строителната рамка спирането на восъкоотделянето поради влошаване на времето води до трансформиране на градежа от търтеев в работнически и до прекратяването му.

Добре е използването на восъкоотделянето на пчелите да се съчетае с воденето на борбата срещу вароатозата. Това се постига най-добре с помощта на строителна рамка - плодникова рамка, разделена с допълнителна летва, успоредна на горната на две равни половини, без поставянето на восъчна основа в горната половина. При цъфтежа на джанката тази рамка се помества до последната пита с пило откъм преградната дъска, като на горната й летва се нанася белег. Той позволява при отваряне на кошера веднага да се открие строителната рамка.

При поставянето на строителната рамка пчелите изграждат най-напред горното й отделение. Това става последователно чрез оформянето на отделни далачета, които впоследствие уголемяват, допират ги и ги съединяват в една пита. Майката последователно посещава далачетата и снася яйца в тях. Когато цялото горно отделение на рамката бъде изградено, пчелите започват да изграждат долното. През това време се развива пилото в горното отделение и започва неговото запечатване то реда на снасянето на яйцата. Акарите (кърлежите), предизвикващи вароатозата, навлизат в онези килийки чиито личинки са напълно развити и конто пчелите са започнали да подготвят за запечатване. Докато се запечатят всички килийки в горното отделение на строителната рамка, пчелите са изградили долната половина, майката е снесла последователно, съобразно с изграждането на далачетата, яйца и най-старите личинки са пред запечатване. Към тях се насочват и акарите. Търтеевото пило привлича акарите така, както магнитът - железните предмети. Горният далак се отрязва и рамката се премества вече между пилото - в центъра на гнездото. Докато пчелите отново изградят горния далак майката снесе яйца в него, личинките се излюпят и първите достигнат до запечатване, долният далак е изцяло за печатен и се отрязва - за капан на акарите служи горният далак. Докато го запечатят, изграден и осеменен е долният далак, в който започва запечатването на първите килийки със снесени яйца. Тогава се отрязва отново горният далак и това редуване се прави през целия сезон. Този начин на използване на строителната рамка позволява непрекъснато да има търтееви килийки с личинки пред запечатване, в които да влизат акарите - това ги отклонява от влизането в работническото пило. Има ли търтеево пило, те почти не влизат в работническото. Тази особеност на акарите позволява да се унищожават системно със запечатените търтееви далаци от строителните рамки. Опитите у нас показаха, че от април до края на юни със строителните рамки се унищожават до 96% от акарите (спрямо контролните семейства) и се получава по 600-800 г восък от пчелно семейство.

Използването на строителната рамка през магазина след поставянето му улеснява много работата на пчеларите, работещи с дадан-блатови кошери с магазин. В центъра на плодника се оставя празно място за една пита (в него се оставят 11 пити), слага се магазинът също с една пита по- малко в центъра и през него се спуска строителната рамка в плодника. Пчелите изграждат горното отделение, което е в магазина, и го запълват с мед, а в долното и под долната летва на рамката градят далаците, които се изрязват последователно, както бе посочено вече. Често пчелите залепват далака под долната летва на строителната рамка, пусната през магазина, за предната и задната стена на кошера и при изваждането на рамката той се откъсва, смачква се и пчелите се раздразват, а за да се вземе, трябва да се свали магазинът, да се извадят няколко плодникови пити и да се освободи място за ръката. Всичко това много усложнява работата. Ето защо на строителната рамка се прави трето отделение по следния начин: Отстранява се долната летва на строителната рамка. На магазинна рамка се махва горната летва, заковават се страничните летви на магазинната рамка за страничните летви на строителната от вътрешната им страна. Поставя се и се заковава долната летва на строителната рамка (ако трябва, малко се скъсява) там, където си е била. Може да се закове и до страничните летви на магазинната рамка, без да се скъсява, но се образува по-тясно средно отделение. Така се образува голяма рамка с три отделения - горно в магазина, средно и долно в плодника. Най-горното (в магазина) пчелите изграждат и запълват с мед, а средното и долното се използват като строителни (за търтеи) отделения - изрязват се последователно както на обикновената строителна рамка. Така се работи спокойно през целия сезон.

При използването на строителната рамка за борба с вароатозата изрязването на строителните запечатени далаци от горното и долното отделение трябва да става по график на всеки две седмици. Далаците се стопяват във вода по много достъпен за пчеларите начин, а не на слънчева восъкотопка.

Започне ли цъфтежът на ябълката, наред със строителната рамка в гнездото трябва да се постави и пита за изграждане. Тя се слага по това време също до последната пита с пило, но откъм стената на кошера - от другата страна на гнездото (строителната рамка).

Питите за изграждане трябва да бъдат монтирани много добре. Основните изисквания за това са следните:

Телът независимо от начина на насноваването му по рамката трябва да бъде много добре опънат и да минава по средата на летвите на рамките (при дръпване да издава звук, подобен на този на струна).
Восъчният лист да бъде затоплен дотолкова, че като се държи на дланта на ръката през средата, краищата му да увисват леко надолу. Затоплянето, ако няма слънце, може да стане и на котлон или печка, а околният въздух да е с температура около 25°С, за да не застиват бързо нагретите листове. Затопленият восъчен лист променя и цвета си - от сивопепелив минава във воднисто светъл и сивият налеп изчезва.
Дъската, на която се залепва, да бъде винаги мокра. При суха дъска восъчният лист се залепва за нея и при повдигане на рамката се отлепва от тела. Намазването на дъската с олио също предотвратява залепването на восъчния лист за нея. След работа дъската трябва да се почиства - олиото гранясва.
Шпорчето за топло или за студено залепване не трябва да се натиска силно, за да не се прерязва восъчният лист от тела, а само леко да се вреже в него.
Восъчният лист за питите в горните корпуси да опира плътно само до долната летва на рамката, а от страничните и горната да отстои на 1-2 мм разстояние (да има луфт). Това е необходимо, за да не се изкривява листът между теловете и рамките от затоплянето му в гнездото при изграждането му в пита, за устойчивост и избягване на търтеевите надграждания.
На няколко места, особено покрай долната и страничните летви, върху врязания в листа тел да се капне по една капка втечнен восък (силно нагрят стопен восък да не се слага, защото пробива листа и деформира килийките му).
Питите за изграждане се слагат в централната част на гнездото предимно между пити с открито пило. За сезон трябва да се изграждат средно по 5-6 дадан-блатови и по 8-10 многокорпусни пити от семейство наред с постоянното използване на строителната рамка, за да се оползотвори отделяният восък.

През април трябва да продължат подхранванията на семействата както за поддържането на работното състояние на пчелите, така и за допълването на хранителните запаси в гнездото. И през този месец тежестта на подхранванията трябва да бъде през периодите, когато времето е влошено и пчелите не летят. При намалени запаси подхранванията трябва да се правят и през слънчевите дни до попълването на запасите (4-6 кг).

Добри резултати се получават и чрез подхранването с по-големи дози сироп (2-2,5 л), налят в пити, един път седмично до появата на пашата. Това е изгодно за отдалечените пчелини, когато пчеларят не може всекидневно да ги обслужва.

През този месец пчеларите трябва да направят окончателна преценка за качествата на пчелните майки в семействата както по тяхната яйценосна дейност, така и по външния им вид. Всички майки, които навлизат в трета стопанска година, е целесъобразно да бъдат подменени чрез предизвикване на самосмяна. Това се постига, като крилата на тези майки се отрежат през време на цъфтежа на ябълките - млади майки по този начин пчелите не подменят. Понякога предизвиканата чрез отрязване на крилата на майката самосмяна прераства в роево състояние, което налага пчеларят да проверява за заложените маточници. На подменяне подлежат и майките, които са негодни за създаване на силно семейство, независимо от възрастта им.

В началото на месеца се правят и последните третирания срещу вароатозата, ако дотогава не са приключени, извършват се и профилактичните подхранвания срещу гнилецовите заболявания. Настъпи ли обилният цъфтеж на медоносните растения - репкото, овощните дървета и др., подхранвания и третирания за горната цел не бива да се правят.

В райони с големи масиви от репко, особено за семепроизводство, както и от овощни насаждения пчелните семейства трябва да се подготвят и за получаването на стокова продукция от мед. Трябва да бъдат поставени магазините (корпусите), а гнездата на по-слабите семейства да бъдат своевременно разширени. През втората половина на април трябва да се полагат грижи и за предотвратяването на семействата от изпадане в роево състояние.

През април в майкопроизводителните пчелини главно в по-южните райони се започва отглеждането на пчелни майки. Тук основната задача е да се създадат и използват само много силни семейства за отглеждачи, да се пренасят съвсем млади личинки, да се използват силни на пчели оплодни отделения и много търтеи в бащините семейства. Това налага през април да се положат максимум грижи за създаването на всички предпоставки за получаване на висококачествени пчелни майки.

Април е подходящ и за получаването на цветен прашец от пчелните семейства. Желателно е прашецоуловителите да се използват периодично, а събираният прашец своевременно да бъде изсушен, добре опакован и защитен от заразяване от насекомите - те снасят в него яйца, от които той червясва и се разваля.

Как да опазим пчелите от болести и отравяния през месец април ?

Как да опазим пчелите от болести и отравяния през месец април ?

На пчелина през месец април

Жалко но е факт, че през този месец пчелите страдат най- много от алчността и невежеството на хората. Безпардонни арендатори пръскат по време на цъфтежа овощните култури, пръскането на рапицата по време на цъфтежа, вече не учудва никой. Не по малко виновни са и дребните земеделци, които пръскат с инсектициди своите овошки по време на цъфтежа.

Никакви административни мерки до този момент не са спрели масовото отравяне на пчелите.

Без да ползвам някаква статистика, спокойно мога да заявя, че от пръсканията по земеделските масивите загиват повече пчели, отколкото всичките болести по пчелите взети заедно.

От години се повтаря едно и също без да има подобрение в полза на пчелите и пчеларите.

За това във всяко населено място пчеларите трябва да се обединят срещу общата опасност.

Кмета на населеното място не може да откаже съдействие, така поне ще се знае кога ще се пръска и с какво. Знам, че във връзка с тази идея има много скептицизъм но трябва да се почне от някъде.

Ако все пак се стигне до отравяне, трябва да се вземат конкретни мерки, ако се отчаете и зарежете всичко, пчелите много трудно ще се възстановят.

При отравяне на пчелите редуцирайте пчелните пити, излишните съхранете на склад или зад преградната дъска. Ако пчелите не могат да покрият пилото, пожертвайте тези пити. В противен случай ще тръгна гнилостни процеси, които ще доведат до други болести.

През месец април загиват от естествена смърт всички пчели, които са прекарали зимата, това още повече утежнява положението на отровените семейства.

Подхранвайте с малки дози инвентиран сироп,засегнатите пчелни семейства. Може да добавите Виузид, което ще елиминира опасността от вирусни и нозематозни заболявания.

Пчелните семейства, които имат късмета да не са напръскани с отрови, през този месец имат прогресивно развитие. Младите пчели се увеличава за сметка на старите презимували пчели.

Вече се забелязва градеж и побеляване на питите.

ВНИМАНИЕ не бързайте с поставянето на восъчни основи. Наблюдавайте нощните температури, трябва да са над 15 градуса по целзий. При ниски нощни температура пчелите прогризват восъчните.

Продължение за опастностите, които дебнат пчелите очаквайте на 5 април