РАБОТА НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ ЮНИ

Юни е първият летен месец. Времето е топло със средни за страната температури между 17 и 22°С. Валежите са обилни.

 

Климатичните особености благоприятстват отделянето на нектар. Цъфтящата медоносна растителност е разнообразна. Продължава цъфтежът на гледичията, аморфата, малината, къпината. Зацъфтяват растения, осигуряващи главна паша на пчелните семейства – липа, драка, резене, кориандър, анасон, слънчоглед, люцерна, лавандула. Развива се ливадната, пасищната и плевелната растителност – всички видове детелина, бяла и жълта комунига, конски босилек, полски синап, бодил и др. Пашата от тези видове е по-бедна, но продължителна. През юни цъфтят и растения от групата на специалните медоноси – фацелия, бораго, маточина, асклепиас.

През този период пчелните семейства са в пълно биологично развитие. Пчелите покриват всички пити в плодника, магазина, корпусите. Работят активно като отглеждат много пило (в гнездата то е главно запечатано), пренасят и преработват големи количества нектар и прашец.
В зависимост от района на пчеларстване преди започване на главната паша се прави преглед на семействата. Силните и добре развити пчелни семейства се разширяват ­Дадан ­Блатовите кошери с магазини, а многокорпусните с корпуси. При силна и продължителна паша на пчелните семейства, разширени още през месец май с магазини или корпуси, се поставят втори магазин (между плодника и пълния с нектар магазин) или трети корпус.
Важно условие е да се осигури вентилация за по-бързо изпарение на излишната вода от нектара и превръщането му в мед. За целта основният вход се отваря максимално, дъното се спуска и се открива вентилационният му отвор, а също така и горните входове на корпусите. От друга страна, осигуряването на добра вентилация подпомага пчелите за поддържането на оптималната температура в пчелното гнездо и за по-лесното им справяне с високите външни температури.
За максимално използване на разнообразната медоносна растителност се практикува подвижно пчеларство.
Топлото време и обилното нектароотделяне в природата благоприятстват отделянето на восък от пчелите. За пълноценно използване на строителния им инстинкт трябва да се поставят рамки с восъчни основи за градеж. Новоизградените пити служат за: подмяна на старите пити, предназначени за бракуване; комплектуване на нови пчелни семейства. Чист восък може да се получи и чрез използване на строителни рамки.
През месец юни все още са налице благоприятни условия за роене. Семействата са силни, с много пчели и запечатано пило. Пренаселеността в пчелното гнездо и бездействието на индивидите в него са причина за изпадане в роево състояние. Пчелите подготвят основи за маточници, принуждават пчелната майка да снесе яйца в тях и я изоставят ­не я хранят с пчелно млечице. В резултат на това, че тя се храни само с нектар и мед (въглехидратна храна), теглото є намалява и пчелната майка може да излети с част от пчелите ­да се образува рой.
Независимо, че роенето е естествен начин за размножаване на пчелните семейства, то е нежелателно при съвременното пчеларство. Пчелните майки, получени при роене са едри и с много добра яйценосна дейност. Ройливостта обаче е качество, което се предава по наследство и не е за предпочитане такива майки да се използват за създаване на нови семейства.
За предотвратяване на роенето е необходимо на пчелите да се създават условия за работа:
* Поставяне на рамки с восъчни основи за градеж или строителни рамки;
* Разширяване с празни изградени пити ­така се създават условия за активиране яйценосната дейност на пчелната майка, а заложеното пило ангажира младите пчели-кърмачки;
* Подхранване с рядък захарен разтвор (2 : 1) при влошаване на времето;
* Максимално разширяване на пчелните гнезда с магазини или корпуси ­времето е топло и няма опасност от охлаждане на пилото;
* Отнемане на питите със запечатано пило;
* Пренареждане на питите в пчелното гнездо ­в средата се поставят празни пити;
* Прилагане на изкуствено роене ­формиране на отводки, разделяне на семейството с делене на летящите пчели, налитане при майката.
Налитането при пчелната майка е най-сигурния начин за предотвратяване на роенето, защото имитира създаване на рой. На мястото на основното семейство, което е в роево състояние, се поставя чист дезинфекциран кошер. В него се нареждат 1 ­2 пити с храна (мед и прашец), празни изградени пити и рамки с восъчни основи. От основното семейство се изважда питата, на която е пчелната майка, и заедно с пчелите се поставя в средата на новоформираното пчелно гнездо. В новия кошер, зареден с пити, ще влязат всички летящи пчели. В основното семейство остават само млади нелетящи пчели, на които след 3 ­4 часа се придава зрял маточник или оплодена майка.
Условията през месец юни са благоприятни за производство на пчелни майки и за придаването им в нуждаещите се пчелни семейства. Обикновено това става в осиротели семейства, в семейства със стари или дефектни майки, в новосъздадени семейства. Необходимо е да се спазват следните условия:
1. Семейството, в което ще се придава нова пчелна майка, трябва да е било без такава най-малко 2 ­3 часа;
2. Новата пчелна майка да се придава с клетка:
– най-подходяща за целта е клетка ­калпаче. Тя се забива върху питата, като се избира участък със запечатано зряло пило, мед и празни килийки. Пчелната майка се пуска под клетката и отворчето се затваря плътно. По този начин не се ограничава яйцеснасянето на майката (което улеснява приемането є), а излюпените пчели работнички са нейната „свита“.
– придаването може да се извърши и с транспортна клетка. През първите 24 часа отворът на клетката се затваря плътно. На следващия ден се прави преглед. Ако пчелите пълзят спокойно върху клетката и провират хоботчетата си през отворите є, означава, че ще приемат майката. Отворчето на клетката се замазва с мед и восък и се оставя пчелите сами да освободят пчелната майка.
През юни има добри условия за създаване на нови пчелни семейства. При формирането им, независимо от избрания начин, трябва да се осигури достатъчно храна, пчелна майка и пчели (млади нелетящи или стари летящи), които да покриват добре питите. След 6 ­7 дни новите семейства се подсилват с пити със запечатано пило, взети от други здрави семейства. За да достигнат по-бързо до нормално състояние, се подхранват със захарен разтвор. Когато за тях се положат необходимите грижи, те успяват да отгледат много пчели, да участват активно в следващата главна паша и да се запасят с достатъчно хранителни запаси за зимния период.

Как да се грижим за пчелите през месец Май

Фенологичен календар през месец Май

 

През месец Май започват да цъфтят много дървета, храсти и различни тревни видове: ябълки и круши (по високите полета), черница, бук, миризлива върба, аморфа, клен, летен дъб, дребнолистна липа, смърч, бял и черен бор, кучи дрян, питомен кестен, конски кестен, рожков, татарски нокът, питомна малина, къпина, шипка, фацелия, бял маргарит, детелина, здравец, глог, мащерка, подъбиче, синап, бяла и жълта комунига, градински чай, храстовиден жасмин, мъждрян, мак, кориандър, градински ягоди, жълт фий, пореч, часовниче и др. През Май настъпва първата главна паша от еспарзета и бяла акация.

 

Работа на пчеларя през Май – как да се грижим за пчелите

 

Пчеларят е доста зает през месец Май. Той трябва да следи пчелните семейства за следните неща:

да ги разширява при нужда
да следи за признаци за роене
да подготви магазините и магазинните рамки
да се възползва от строителната сила на семействата
да смени стари и негодни майки
да направи планираните отводки
да се координира със земеделските стопани в неговия район
да не допусне отравяне на пчелите
да подхранва семействата при нужда
Нека сега да видим по-подробно как да се грижим за пчелите през месец Май.

Подхранване

 

Пчеларят трябва да следи във всяко пчелно семейство да има неприкосновен запас от поне 6 кг мед. За да може пчелите да не гладуват и да хранят ларвите обилно, а не да “пестят” в храненето и по този начин да се раждат слаби пчели. Ако в природата има добро нектароотделяне, подхранване не е необходимо.

Но ако няма такова или времето е лошо и пчелите не летят продължително време, то със сигурност трябва да се намесим и да започнем да подхранваме с рядък сироп. Когато има приток на нектар, пък макар и изкуствен, пчелите не спират своето развитие, градят по-добре восъчните основи и мислят по-малко за роене. Вижте повече за това как да направим качествен захарен сироп за пчелите.

Навременно разширяване на пчелните семейства
През месец Май трябва навреме да разширяваме пчелните семейства. как да се грижим за пчелите
През месец Май пчеларят трябва да следи за навременното разширяване на пчелните семейства, защото всяко забавяне може да доведе до роево настроение и до минималното оползотворяване на восъкоотделянето.

 

Разширяването на пчелното семейство е хубаво да бъде с рамки с восъчни основи, за да може да подменяме старите пити впоследствие с новоизградени. Но и не трябва да разширяваме прекалено бързо, особено в студено време, за да не забавим развитието на семействата и да простудим пилото.

Строителната рамка и восъкоотделянето – как да се грижим за пчелите
През месец Май пчелите активно градят восъчни основи. как да се грижим за пчелите
През месец Май има отлични предпоставки за добро восъкоотделяне, затова трябва да се възползваме. Защото в новите пити ще отгледаме по-големи и по-здрави пчели. Добре е във всяко семейство да имаме по една строителна рамка, от която да изрязваме запечатаното търтеево пило през определено време.

С нейна помощ, намаляваме броя на търтеите и увеличаваме медодобива, намаляваме опаразитеността на вароа кърлежа, добиваме повече восък и пчелите изграждат рамките с основи предимно с работнически килийки. Трябва да сме се запасили с достатъчен брой рамки с основи и да ги даваме на пчелите за изграждане през целия месец, за да може да подменим по-голям брой остарели пчелни пити.

 

Антироеви мерки
Рояците започват през месец Май. Какви антироеви мерки да предприемем? как да се грижим за пчелите
През месец Май пчелните семейства са много склонни да изпаднат в роево състояние. Причините за подготовката за роене са много – липса на паша, натрупване на млади пчели в семейството, които бездействат, стара майка, недостатъчен обем на кошера, дисбаланс между поколенията, задух и т.н.

Целта на пчеларя е да не допусне роене, защото в противен случай няма да получи мед от това семейство. Има много възможни решения, с които пчеларят да помогне на пчелното семейство и то да не се рои. Възможни опции са – правене на отводка, отнемане на запечатано пило, отделяне на майката с една-две пити със запечатано пило, демариране, използване на рошфусов кошер, своевременно разширяване на пчелното семейство, разместване на местата на слаб и силен кошер и т.н. Можем за всеки случай да подготвим 1-2 капана за рояци и да сложим в тях примамка. Тук може да видим как да направим примамка за рояци ВанковРой.

Слагане на магазини преди главната паша
През месец Май цъфтят еспарзета и бяла акация, а те представляват главна паша в районите, където ги има в повече. Преди настъпването на главната паша, ние трябва да направим преглед на семействата и да преценим степента на развитието им. Ако пчелното семейство е изпълнило плодникът изцяло с пчели и има 8 – 10 пити с пило, то това семейство ще е готово за главната паша. Поставяме магазините 3-4 дни преди началото на пашата.

 

Ако имаме средни по сила семейства и искаме и от тях да добием мед, можем да ги подсилим със зряло пило или с летящи пчели от по-слабите здрави семейства. Акациевата паша е кратка, но изключително обилна. Затова трябва да следим нектаропотока и при нужда да добавим втори магазин или респективно трети. Запечатания мед трябва да изцентрофугираме.

съвет , знаете ли че - как да се грижим за пчелите
СЪВЕТ: Ако искате до добиете мед и от по-слабо развитите пчелни семейства, може да направите следното нещо. Няколко дни преди настъпването на обилната паша, махате 1-2 рамки с мед и прашец от плодника и слагате преградна дъска. Поставяте отгоре цял магазин с добре изградени магазинни рамки. Ако нямате достатъчно изградени магазинни рамки, може да редувате 1 изградена и 1 с восъчна основа. След преминаването на главната паша започвате да разширявате отново плодника с плодникови пити, като махате магазина. За да може семейството да набере сила за евентуална късна паша.

Създаване на отводки и майки – как да се грижим за пчелите
Направата на пчелни майки е важно мероприятие, което всеки пчелар трябва да умее да прави. как да се грижим за пчелите
Месец Май е особено подходящ за направата на нови пчелни майки и отводки. Условията в природата, като топло време, добър прашецо и нектаропоток, наличие на достатъчно търтеи и други фактори са добра предпоставка за производството на качествени майки и направата на нови отводки.

 

Но за тази цел се съобразяваме с настъпването на главната паша и силата на семействата, за да можем да планираме това мероприятие в най-добрия момент. Задължително е да си произведем нови майки и да заменим старите. Защото семейства с млада майка дават повече мед, зимуват по-добре, боледуват по-малко и т.н. Тук можем да видим как да направим пчелни майки.

Отравяне на пчелните семейства
В последните години има огромен брой натровени пчелни семейства от недобросъвестни арендатори. Затова е добре всеки пчелар да бъде в контакт с всички земеделски стопани, които отглеждат различни земеделски култури. И да се координират по такъв начин, че да няма натровени пчелни семейства.

Профилактични мерки против болести
През месец Май продължаваме профилактичните мерки против болести и неприятели в пчелното семейство. При лошо време и продължително задържане на пчелите в кошера е възможна появата на майската болест. Тя се дължи на липсата на пресен нектар и вода, поради което прашецът не може да бъде преработен и използван. В такъв случай подхранваме с рядък (1:3) захарен сироп. Продължаваме борбата с вароатозата, с която трябва целогодишна борба. Следим за появата на различни видове гнилец, а най-доброто лекарство е силното семейство.

Пчелите през август

Месец Август се характеризира с високи температури и ниска влажност. В повечето райони на страната пашата драстично е намаляла.

Пчелите имат нужда от големи количества вода. Подсигурете им в близост поилки с чиста вода, най добре да е изворна или такава в която няма хлор.

При високи температури пчелите се насмукват с мед и излизат на прелката или външните стени на кошера. По този начин пчелите се спасяват от горещините. Най – добре е да се осигури вентилация на кошера и сянка в след обедните часове.
Пчелната майка намалява своята дейност пчелите ограничават пилото. Добре е при Дадан Блат системата да се извадят и из центрофугират пити пълни с мед от плодника. След това да се поставят в средата на кошера, така се осигурява място за работа на майката.
Добре е до средата на месеца пчеларят да е свършил с медодобива. Внимавайте като връщате питите с остатъчен мед, има голяма опасност от нападение.Връщайте питите надвечер, тогава активността на пчелите е по- малка. Помещението където центрофугирате меда, трябва да бъде добре затворено. След работа почистете добре, а съдовете с мед и разпечатки затворете.
Осигурете чиста вода за пчелите, след намаляването на нектара те се нуждаят от повече вода.
След центрофугирането на меда може да поставите анти вароатозните ленти. При високи температури избягвайте препарати, които действат, чрез изпарение.Препоръчваме пиретроидни препарати, които действат при контакт с пчелите. Сменяйте препаратите, така ефективността им е по-голяма и се избягва и резистентността, която акарите придобиват. Ако ползвате Фурмитом, слагайте плаките, когато температурата на въздуха е под 25 градуса.Наблюдавайте пилото в горещото време се проявява американския гнилец.

Обърнете специално внимание на новосъздадените отводки, хубаво е да се подхранват редовно с инвертиран сироп, така се стимулира пчелната майката. При подхранването ползвайте хранителни добавки, витамини, белтъчини, минерали, така ще увеличите пилото и отводките ще са по добре подготвени за зимата.
През този месец може да се направи и подбудително подхранване, ако липсват медови запаси увеличете дозата.
Все още не е късно да подмените майките, които не са продуктивни. Нашия опит показва, че през този период от време, пчелите са по-склонни да приемат придадените им майки.
Ако към края на месеца имате слаби семейства, присъединете ги към други. Не оставяйте слаби пчелни семейства в пчелина, те ще бъдат разграбени още в началото на есента.

Работа на пчелина през месец Февруари

Този месец е типично зимен. Това обаче не пречи пчелите да са вече активни. Във всяко нормално пчелно семейство вече има пило. Ако пчеларят не е осигурил достатъчно мед, през този месец има опасност от загиване на пчелни семейства.
След първата седмица може да поставяте пити над пчелното гнездо. Препоръчвам храната – Протеинова бомба, произведена от фирма Вечни пчели ООД .

Тя е с много голям процент протеини, витамини и микроелементи. Важно е в този период пчелите да е поемат белтъчини, това ще стимулира пчелната майка за повече пило.
Не преглеждайте пчелните семейства, дори и времето да е топло. Всяко отваряне на кошера е излишен стрес за пчелите. Преценка на състоянието на пчелните семейства трябва да става по външни белези и ако е наложително, тогава да се отваря кошера.
Направете така, че отгоре семействата да са добре изолирани. Сега топлината и спокойствието са много необходими за вашите пчели.

И в други публикации съм изказвал отрицателно мнение за хранилките тип табли, които са с размерите на 10 рамки кошер.

Те са проводник а не изолатор, правят конденз и крайните пити мухлясват. Някои пчелари хранят със суха захар поставена в турбо хранилките, това е голяма грешка.

Ако искате да имате силни и здрави семейства над ,, Протеиновата бомба “ поставете ЗАТОПЛЯЩ ПЛАТ .

През този месец са първите очистителни облитания. Нормалните семейства облитат задружно и за кратко време. Екстрементите, които отделят са малки, във вид на петна и са далеч от кошера, може да ги забележите върху автомобили, върху капаците на съседните кошери.

Ако забележите диарачни петна по прелките, това знак, че семейството е с Нозаматоза.

В подходящо време прехвърлете семейството в нов кошер, а стария дезинфекцирайте с препарата ,, Чист кошер ‘‘ / Hive Clean / . С този препарат напръскайте и питите, които ще поставите в кошера.

 

Ако установите семейство без майка не се опитвайте да го спасите, най добре е да обедините това семейство с по – силно .

Поставете семейството без майка над нормалното семейство, като поставите два листа вестник между тях. След няколко дни семейството без майка ще се обедени с нормалното.

По този начин ще имате едно силно семейство, което ще ви даде много мед и поне една отводка.

Към края на месеца, препоръчително е да се третира с препарата ОКСАЛИС, така ще елиминирате евентуално презимувалите акари.

В този месец ще видите първите пчели с цветен прашец. Със затоплянето на времето започват да цъфтят кокичета, от тях пчелите събират нектар и прашец. При по – топло време, почва цъфтежа на леската, дърветата отделят обилно прашец и се посещават масово от пчелите. Не по малко атрактивен за пчелите е минзухара . На южни склонове на закътани места минзухара цъфти и привлича пчелите с нектар и прашец.

През февруари, пчелите стават по- активни освобождават и полират килийки за снасяне на яйца от страна на пчелната майка. В нормалните семейства, вече има разно възрастово пили.

В полистеролните кошери в този период сме наблюдавали 4 – 5 пчелни пити с пило. В дървените кошери пилото е 1 – 2 пило.

Препоръчваме ПОЛИСТЕРОЛНИТЕ кошери особено за райони с по оскъдна паша и паша в ранните пролетни месеци. В планинските и полупланинските райони с тези кошери ще увеличите добива на мед с 100%. Ако правите отводки ще сте с двадесет дни пред своите колеги с дървени кошери.

Направете проба с 2- 3 кошера на фирмата Paradise Honey ще се уверите сами. Вижте ТУК

Най важното, през този месец на 10 февруари е празника на пчеларите Свети Харалампий, почерпете с червено вино за здраве и берекет.

Как да се грижим за пчелите през Април

Поради увеличеният разход на хранителни запаси, както и това , че през месец Април има много дъждовни дни, в които пчелите не могат да излизат на паша, то нашата задача като пчелари е да подхранваме пчелните семейства със сироп, ако те имат нужда от такъв. Можем да подхранваме всеки ден с малки порции захарен сироп, или на 3-4 дни с по-голямо количество сироп.Много важно през този месец задължение на пчеларя е осигуряването на свободни площи за снасяне на майката. Тъй като пчелите носят много прашец, те бързо запълват килийките. Също така ние с подхранването също можем да блокираме майката. Затова следим за това тя винаги да има място за снасяне.

Това можем да направим като сложим празна изградена пита до последната пита с пило, а можем и да добавим восъчна основа, ако времето и температурите позволяват да има градеж на пити. Ако времето е благоприятно и пчелите носят много прашец, ние можем да отнемем една пита запълнена с прашец от семейството и да я консервираме за късното лято, когато ще я дадем за отглеждането на зимното пило.ако пчелите имат достатъчно запаси в плодниковите пити, можем да разпечатваме по малко през няколко дни пити с мед и да ги слагаме до пилото. Започне ли да цъфти джанката, можем да започнем да храним със захарен сироп. Сега е идеалният момент за поставянето на първата ни пита с восъчна основа.

Как да се грижим за пчелите през Април? Трябва да използваме восъкоотделянето.
През месец Април е началото на восъкоотделянето, което изисква да слагаме рамки с восъчни основи.
Восъкоотделяне – как да се грижим за пчелите през Април
През този месец пчелите започват да отделят восък. В зависимост от температурата на времето и притока на прашец, ние бихме могли още от цъфтежа на джанките да поставим по една рамка с восъчна основа. Но трябва и да храним със сироп, за по-бързото изграждане на питата.

Хубаво е да използваме в максимална степен изграждането на нови пити с восъчни основи, защото всяко пчелно семейство има нужда от ежегодното сменяване на поне 1/3 от питите в гнездото. Новоизградените рамки са с по-големи килийки и не съдържат различните болестотворни неща, които съдържат тъмните и стари пити.

 


Ако храним по-често и по-дълго време и при подходящите климатични условия, ние можем да сменим и половината от плодниковите пити. Което ще бъде от голяма полза за нашите пчели. Също така ще имаме достатъчно изградени рамки, с които да правим отводки през Май, Юни и Юли.

Съвет: захващайте хубаво и здраво восъчните основи за опънатата тел. Това ще ви спести много бъдещи главоболия. Залепянето с ток е много добър метод. При поставянето на самите пити с восъчни основи в кошера е добре да ги слагате до последната пита с пило и телта да бъде от страната на пилото.

Водата в пчелина
Водата на пчелина също е от изключителна важност за пчелите. Aко наблизо няма постоянно течаща вода, задължително трябва да сложим поилка за пчелите. Можем да поставим буре с канелка и да го пуснем да капе на дървена дъска. А можем и да си закупим готови поилки за вода за пчелите.

 


Ето как да направим външна поилка на пчелина!

Борба с вароатозата
Третиране срещу вароатоза през пролетта
Третиране срещу вароатоза
През месец Април трябва да третираме против вароатоза. Това можем да направим с един от многото видове препарати и за да нямаме бъдещи проблеми е по-добре да третираме. Можем да използваме органични киселини, тимол, етерични масла и други препарати. Добри резултати се получават с използването на строителната рамка, която като я използваме 3-4 цикъла редуцираме доста нивото на опаразитеност.

 


Бащините семейства – как да се грижим за пчелите през Април
Подготвяме бащини семейства. В по-големите пчелини се практикува тази дейност, с цел по-ранното извеждане на търтеи от отбрани от нас пчелни семейства. Това става като сме отделили от миналата година 1-2 рамки с търтееви килийки и през месец април ги слагаме в определеното семейство. Трябва малко повече грижи за такова семейство, но не е нещо сложно.

Грижите, които ще положим за нашите пчелни семейства през месец Април са от изключително значение. Защото тези грижи ще ни се отблагодарят при идването на главния медосбор. Просто не трябва да забравяме основните неща през този месец:

подхранване със захарен сироп, а по-добре с пълни с мед пити от склада
осигуряване на свободни площи за майката за снасяне на яйца
подсигуряване на водоизточник на пчелина
восъчно осигуряване на всички пчелни семейства
третиране против вароатозата.