Времето през август е сухо и горещо. Дъждовете са краткотрайни, но поройни. В много райони на страната се засушава. Поради ниската влажност и високите температури през август, пчелната паша намалява, с изключение на районите където се отглеждат памук, слънчоглед, тютюн. През този месец цъфтят софора (японска акация), артишок, магарешки бодил, дяволска уста, маточина, мащерка, блатна мента, планинска чубрица. При подходящи условия тези растения осигуряват късна поддържаща паша. Намаленото нектароотделяне в природата води до промени в пчелните семейства.

 


Пчелите хранят по-слабо пчелната майка, в резултат на което тя снася по-малко яйца за денонощие. Летателната активност на пчелите работнички намалява. По-ясно е изразен инстинктът за защита на хранителните запаси, при което охраната на кошерите се засилва и пчелите са с повишена склонност към жилене. Размножителният период е приключил, търтеите са нежелани и биват изхвърляни от кошерите. Измират пчелите работнички, взели активно участие в събирането и преработването на нектара. Посочените промени показват, че пчелите се подготвят за зимуване. Този важен за развитието на пчелните семейства период трябва да бъде подпомогнат от пчеларя.
Преди окончателното приключване на последната главна паша се свалят магазините и корпусите. Това трябва да се извършва привечер, като се работи възможно най-бързо, за да се избегне появата на пчелна кражба. Освободените пити, магазини и корпуси се прибират в складови помещения. Когато в корпуса (при многокорпусния кошер), който ще се сваля, има пити с пило те се подреждат в долен корпус, а от долния се изваждат празни, маломедни или пити с мед за центрофугиране. Последната десетдневка на август е времето за основния есенен преглед, който по значимост е равен на главния пролетен преглед.

При прегледа се обръща внимание на:

– Силата на пчелното семейство;
– Състоянието на пчелната майка;
– Количеството на запечатаното работническо пило;
– Количеството и качеството на хранителните запаси (мед и прашец);
– Здравословното състояние на пчелите и пилото;
– Състоянието на кошерите и изолационните (затоплящите) материали;
Отделните показатели се определят и отчитат по общоприетите в пчеларството начини.
При определяне силата на семействата трябва да се има предвид, че голяма част от наличните през август летящи пчели са стари, изтощени и ще загинат до настъпването на зимата.
При есенния преглед задължително трябва да се открие пчелната майка и да й се направи преценка по следните показатели:
* големина на коремчето;
* наличие на власинки по тялото;
* цялост на крилата;
* състояние на крачетата;
* подвижност.

В пчелните семейства се оставят млади оплодени майки без дефекти.

Отчетеното пило през този период дава информация за количеството на младите пчели, които ще презимуват в семейството. Пчелни семейства с повече млади пчели зимуват по-добре. За да има достатъчно млади индивиди, трябва да се осигурят оптимални условия за поддържане на висока яйценосна дейност на пчелната майка.

В пчелните гнезда трябва да се осигурят достатъчно по количество доброкачествени хранителни запаси. Средните по сила нормално развиващи се пчелни семейства през зимно- пролетния период се нуждаят от 15 – 16 кг нектарен мед. Медът в питите не трябва да бъде кристализирал или манов. Пити с такъв мед се отстраняват от пчелните гнезда. Наличието на прашец в пчелните пити е от голямо значение за презимуването.

При преглеждане на пчелните семейства се следи за здравословното състояние на пчелите и пилото. Съмнителните за заболяване семейства се записват и след прегледа се вземат мерки за точно установяване на състоянието им.

Кошерите, в които ще зимуват пчелните семейства, и изолационните (затоплящите) материали се проверяват основно. Корпусите трябва да са здрави, без пукнатини, със здрави и добре прилягащи към тях дъна и покривни дъски. Покривите трябва добре да затварят кошерите и да не пропускат вода. Всички стари, изгнили и негодни сандъци се подменят.

Подготовката на пчелните семейства за зимуване се изразява в създаването на условия за отглеждане на повече пило, запасяване на семействата с физиологично млади пчели, попълване на хранителните запаси и отстраняване на установените при есенния преглед нередности.

Условията за отглеждане на повече пило, респективно запасяване на пчелните семейства с млади пчели, включват:

* наличие на качествена майка;
* осигуряване на свободни килийки за снасяне;
* приток на нектар и прашец;
* затопляне на пчелните гнезда.

В пчелните гнезда се поставят пити с достатъчно празни правилно изградени работнически килийки, за да се осигури място за снасяне. Пчелните майки трябва да бъдат млади, високопродуктивни и без дефекти. Старите и дефектни се подменят като се използва някой от общоприетите начини. Краят на месец август и началото на септември е крайният срок за подмяна и придаване на майки. За целта се използват оплодени майки от запасните семейства. Когато в пчелина няма запасни майки, семейството, което се нуждае от подмяна на пчелната майка се обединява с друго – редовно. При присъединяване на две пчелни семейства се спазва следното: ако семейството без майка или с майка, подлежаща на подмяна, е силно към него се прехвърля редовно, но по-слабо семейство; ако семейството с некачествената майка е слабо то се обединява с друго силно семейство с млада оплодена и качествена пчелна майка.

При липса на късна паша в района на пчелина се налага подбудително подхранване на пчелните семейства в продължение на един месец. Когато за подхранване се използват пити с мед, непосредствено преди поставянето им в пчелното гнездо се разпечатват участъци от меда по тях, като големината на разпечатания участък зависи от силата на семейството. Друг начин на подхранване е със захарен разтвор с концентрация 1:1. Това се прави всеки ден или през ден и то привечер. В хранилката на всяко семейство се наливат 200 – 250 см3, респективно 300 – 400 см3 захарен разтвор.

Съществено влияние върху нормалното презимуване на пчелните семейства оказва количеството на хранителните запаси. На всяко семейство са необходими по 15 – 20 кг мед (по 2 кг мед на междурамие, плътно заето с пчели). Пчелни семейства, в които количеството на меда е недостатъчно, се подхранват чрез даване на пити с мед, взети от други здрави семейства, или чрез захарен разтвор (захар : вода – 3:2). Разтворът се налива в хранилките в големи дози с цел за 1-2 седмици да се осигури необходимото за зимуване количество храна. Захарният разтвор може да се даде и налят в празни или маломедни пити, които се поставят в края на гнездото или зад преградната дъска. Подхранванията се извършват привечер, а разтворът трябва да е с температура 30 – 40°С.

Питите с кристализирал или манов мед се подменят с пити с нектарен мед. При липса на пити с мед за подмяна на пчелните семейства се дава центрофугиран мед или гъст захарен разтвор (3:2) в големи количества – 3-4 литра наведнъж на всяко семейство.

При подхранване на пчелите не трябва да се забравя, че:

* замяната на нектарен със захарен мед над 50% е вредно за пчелите;
* по-късното подхранване (краят на септември и октомври) изтощава пчелите и те масово измират през зимата;
* пред този период (пашата е почти приключила или липсва) има опасност от възникване на пчелна кражба.
На осиротелите пчелни семейства може да се помогне като им се придаде запасна оплодена пчелна майка или като се присъединят към други с качествени майки.
Подпомагането на слабите пчелни семейства става по няколко начина:
* Заселване на няколко слаби семейства в един кошер – две семейства в 12-рамков Дадан – Блатов кошер, 3 – 4 семейства в кошер-лежак и др. Това се прави с пчелни семейства, имащи млади нормално развити пчелни майки. По този начин те се топлят взаимно и презимуват нормално. Между пчелните семейства се поставят плътни преградни дъски и на всяко семейство се отваря отделен вход;
* Присъединяване на слабо пчелно семейство към друго слабо с млада майка или прехвърляне на помощно към слабо семейство с нормално развита пчелна майка. И в двата случая се получават по-силни семейства, които нормално иззимуват. Присъединяването се извършва съгласно използваните в пчеларството начини.

През август се създават помощни семейства, които имат голямо значение за райони с ранна паша. Помощното и основното семейство се развиват самостоятелно в един и същи кошер, като се отделят с плътна отвесна или хоризонтална преграда и имат отделни входове. Така презимувалите семейства дават възможност на следващата година, преди настъпване на първата главна паша, да се обединят.

Пчеларите не трябва да забравят, че от правилната подготовка на пчелните семейства за зимуване (извършена през месец август) зависи състоянието им през следващия пчеларски сезон.

Ако август е условния старт на пчеларската година, то би следвало юли да е нейният край. И действително в края на месеца (няй-късно средата на следващия) би трябвало да се свалят магазините и да се даде възможност на пчелите да съберат хранителни запаси за зимата, да отгледат зимните пчели и да се подготвят за идващите трудни месеци.
Какво е характерно за юли:
Климат:
- най-високи средни месечни температури (дните са горещи и сухи);
- краткотрайни, понякога поройни, валежи.
- на много места: през втората половина на месеца се засушава, което е причина за намаляване на нектароотделянето в природата.
Паша:
- В полските райони естествената тревна и плевелна растителност осигуряват поддържаща паша.
- Слънчогледът, люцерната (за семепроизводство), лавандулата, резенето, памукът и тютюнът се явяват последната за сезона главна паша.
- В планинските райони пчелите събират нектар от ливадната растителност и от растенията по сечищата и младите горски насаждения - салвия, планинска чубрица, мащерка, риган, конски босилек, малина, къпина, различни видове детелина и др.

Семействата:
Пчелните семейства са в активно състояние, което им дава възможност пълноценно да използват наличната паша. По този начин събират и складират в пчелните гнезда значително количество нектар.
Към края на месеца затихва размножителният инстинкт, при което:
- активността на пчелните семейства намалява,
- пчелните майки снасят по-малко яйца за денонощие,
- преустановява се отглеждането на търтеи,
- почти спират восъкоотделянето и градежът на пити.
- пчелите започват да гонят търтеите от кошерите
- появява се склонност към кражба.
Задачи на пчеларя:
- осигуряване на място за събиране на мед: поставяне на магазини, осигуряване на празни пити и основи за градеж. Пълните, запечатани медови пити се центрофугират и се връщат обратно.
- осигуряване на добра вентилация чрез смъкване на дъното, отваряне на допълнителни отвори; засенчване на кошерите.
- осигуряване на вода при липса на водоизточник
- ограничаване на майката - особено в райони с кратка паша, това е необходимо с цел, ангажиране на повече пчели в събирането и преработването на нектара. най-лесния начин за ограничаване на майката е чрез поставяне на ханеманова решетка между плодника и магазина (медовия корпус). Ако майката вече се е прехвърлила в магазина, трябва да се открие и постави в плодника!
Сваляне на магазините - в края на магазините
При намаляване на пашата работата се извършва привечер, с покривна кърпа и при повишено внимание, за да не се допуснат нападения и кражби.
Някъде се препоръчва след центрофугиране на последния мед, питие да се върнат в кошерите, за да може пчелите да оближат останалия мед. На други места - се препоръчва да не се прави, за да не се създават условия за разпространение на болести. Всеки сам трябва да прецени как да постъпи, но с цел ограничаване разпространението на болестотворни микроорганизми би трябвало на всеки кошер да се връщат неговите пити.
Задължително трябва да се подберат по една две пити с мед от корпусите, които да се използват за зазимяване.
След центрофугиране на питите гнездото се пренарежда, като в краищата се оставят негодните пити, следвани от новоизградените, в които не е снасяне, а в средата - празни, годни пити, в които майката да снася.
Извършва се оценка и подмяна на майката, където е необходимо
Подсилват се рояците с пити с пило и мед, за да мое да се подготвят за зимата
Не се препоръчва създаване на нови рояци.

Наближава средата на месеца, когато обикновено се прави първото зимно подхранване. По тази тема има различни мнения - за и против. Всеки опитен пчелар си е изградил мнение в резултат на дългогодишни наблюдения и практика. За младите пчелари не остава друго освен да питат, четат, събират информация и в крайна сметка да вземат решение как да постъпят.
В доста от предишните постове е ставало дума за различните способи и рецепти за зимно подхранване. Принципното положение винаги е било, че пчелите се подхранват само при необходимост т.е. спасително и ако са зазимени с достатъчно количество храна би трябвало да се оставят на спокойствие.
Тук обаче искам да споделя една статия от "Пчела и кошер" от септември 2005 год., в която пчелар от с. Витановци Димитър Туров е споделил своя опит. Ето какво споделя г-н Туров:

На 15 януари той подхранва без да се интересува дали семейството има или няма храна;
Подхранва със захарен сироп 1:1;
Сиропът се приготвя по следния начин: в бутилка от 2,5 литра се поставя 1 л. суроватка (цвик) и 1 кг. захар и се разклаща, до разтваряне на захарта. По този начин на пчелите се придава богата на белтъчини, въглехидрати и витамини смес. През зимата в сиропа се добавя натриев бензоат, който се грижи за трайността му и има положителен ефект в борбата с акара.
Сиропът се поставя в буркан, който се поставя с гърлото надолу върху предварително поставени летви в кошера. Капачката на буркана се надупчва с игла. Важно е дупките на капака да не трябва да докосват летвите, защото сиропът ще изтече.
Подготовката за това подхранване се прави още през есента:
перпендикулярно върху рамките от край до край се поставят две летви с дебелина 6-8 мм, на разстояние, колкото гърлото на буркан.
променя се и надрамъчната покривка, която трябва да се състои от две части. Първата част се поставя до една от летвите, а другата припокрива първата. Слага се в края на октомври, за да не я заклеят пчелите. Когато се наложи откриване на кошера, тя не създава шум и така не се безпокоят пчелите.
При поставяне на храната се вдига по-голямата част от покривката, докато се открие летвата. (Тъй като покривката не е заклеена, при откриването, ). Установява се къде се намира гнездото. Слага се буркана и се покрива с покривката. След това се подреждат затоплящите материали.
След консумиране на сиропа бурканът трябва задължително да се измие.
Изводите, които пчеларят прави са, че когато започне развитието на пило в семейството, пчелите предпочитат този сироп, дори и при наличие на мед и прашец в кошера. Освен това той го препоръчва и защото така се разрешава проблемът с нуждата от вода в неблагоприятния за напускане на гнездото сезон. Цялата статия може да се изтегли от тук.

 

А ето и друг начин пак от в. "Пчела и кошер", бр. 294, януари 2011 год. Отново става дума за споделен пчеларски опит. Пчелите се зазимяват с 20 кг мед и 2-3 пити с прашец в средата на гнездото. Над плътна преграда с малък отвор върху плодника се поставя втори корпус в който има пити с общо 3-6 кг. мед. Ползите: храната е на разположение на семейството веднага след зимния покой; намира се в топла среда, за разлика от студените стени на хранилката; избягва се стреса и загубата на пчели в резултата на досега им до изстудения сироп или мед в хранилката; не се налага дразнене на пчелите в резултат на отваряне на кошера.
Реално погледнато и в двата случая се дава възможност на пчелите да консумират допълнително храна в етап, когато почустват необходимост от нея, като се вземат мерки това да стане по възможно по безболезнен за тях начин.

акацията е сред основните медоноси
в много от районите на страната
В някои райони на страната пчеларите са поставили магазините още в началото на май, някои вече са извадили и първия мед. Честито!

Другаде периодът на главната паша настъпва едва сега. Това зависи от климата, от основната медоносна растителност в района на пчелина, в голяма степен от климатичните особености на региона и разбира се от готовността на самия кошер.

През юни семействата в общия случай са постигнали пълното си развитие и са готови да оползотворят пашата от ливадите, полята и нивите (детелина, магарешки бодил, чубрица,риган и чубрица, здравец и мента, синап, босилек, люцерна, коноп, анасон, бакла, тикви, дини, пъпеши, фацелия и тютюн).

За началото на главната паша може да се ориентираме по поведението на пчелите:
- забелязва се усилен летеж
- пчелите надграждат и запечатват с бял восък питите с мед
- ако наклоним пита с незапечатан нектар, той започва да капе, защото е още рядък
- мястото за снасяне на майката е ограничено от запълнените с мед пити
- ако оставим пита с мед на открито, пчелите, заети със събиране на нектар, не проявяват интерес към нея;(това беше споделено от пчелар в някой от пчеларските вестници)

Преди поставяне на магазините е необходимо да се направи преглед на семейството като се следи за:
- наличие на роево настроение - вземат се мерки за прекратяване, като се осигури пространство за снасяне в плодника, отнемат се или се унищожават маточници, според състоянието на семейството и целите на пчеларя; правят се отводки.
- наличие на болести по пилото - вземат се мерки за лечение
- общо състояние на семейството - добре развилото се семейство запълва всички междурамия с пчели
- състояние на майката - отбелязва се дали е необходима смяна. По време на главната паша се препоръчва ограничаване на яйцеснасянето с цел използване на младите пчели в процеса по пренасяне и обработка на нектара, а смяната на майката се извършва след приключване на главната паша.

Ако всичко е наред сe пристъпва към поставяне на магазини или допълнителни корпуси.
- плодниковите пити, над които ще се постави магазина, са почистени от надградения восък
- магазините са предварително подготвени и почистени и заредени с качествени, напълно изградени магазинни пити
- преди да се поставят в магазина питите трябва да се проветрят
- ако няма достатъчно изградени пити може и да се направи комбинация от изградени и восъчни основи, като се редуват последователно
- поставянето на магазините се извършва привечер, за да не се безпокоят семействата по време на пашата
- осигурява се вентилация в кошера с цел по-добро изпарение на течността от нектара - смъкват се дъната на кошерите, отварят се допълнителни отвори.
Многокорпусните кошери се надграждат с трети и четвърти корпус според силата на семейството.

Тънкости:
За да се привлекат пчелите в магазина може:
- магазинните пити да се напръскат предварително със захарен сироп - така пчелите и по-лесно ще ги почистят и ще започнат да запълват с нектар
- да се стесни плодника с една две пити
- да се извадят от плодника пити с открито пило и да се спуснат през магазина към плодника, след привличане на пчелите се връщат обратно в плодника

Ограничаване на майката
- За да не се допусне качване на майката в магазините над плодника се поставя ханеманова решетка
- за ограничаване на яйцеснасянето в плодника се използва вертикална ханеманова решетка, с която майката се изолира на 4 пити (2 с мед и прашец и две с килийки за снасяне)
- от магазина се изваждат една - две пити и се разширява пространството между тях. За да регулират разстоянието между питите, пчелите надграждат килийките. В такива килийки майката не може да снася; те се разпечатват по-лесно от другите, защото надградената част се изрязва с нож. Този метод е удобен и защото така се добива допълнително восък.
За оползотворяване на восъкоотделянето, което е силно в този период може също:
- от магазина да се спусне плодникова рамка с восъчна основа за изграждане. Така се изпълнява двойна цел - изграждат се нови плодникови пити и се прилага строителна рамка за механична борба с вароатозата. Поставя се обикновено преди крайната пита.

1. Винаги трябва да се помни, че само естествената пчелна храна е истинска.

2. Никакви изкуствени храни не могат да заместят естествената храна на пчелите - меда и прашеца.

3. При подходящо за летеж време и цъфтяща медоносна растителност подхранването не активизира.

4. Хранените със захарен сироп през пролетта пчели закъсняват в развитието си.

5. За приготвяне на кърмова маса на пролет не трябва да се използва захар на пясък, а пудра.

6. Даването на големи порции сироп, без да се проверява има ли винаги свободни площи за осеменяване, фактически ограничава развитието на семейството.

7. Медът в кошера през целия период от развитието на семейството трябва да бъде около 10 кг., а прашецът на две три пити.

8. Най-добрият заместител на цветния прашец е млякото на прах - 1-2 лъжици на литър сироп. Полезна е и на 1 л. сироп 1 към 1 - 50 гр. мая, предварително възварена, за да се убият дрождите.

9. Литър вода с килограм захар дава 1,6 литра сироп.

10. Използването на борови иглички при храненето повишава яйцеснасянето, стимулира растежа и развитието на семейството, повишава устойчивостта към инфекциозните заболявания аскосфероза и гнилец. Една част ситно нарязани иглички на бор се смесват с 4 части вода при температура 80-90 градуса. Най-добре е да се приготви в термус. Престоява 10-12 часа. 20-25% от водата се заменя с настойката, тоест в 1 литър сироп трябва да се съдържа 200-250 милилитра настойка.

11. Още през февруари поставяне на дъната на кошерите дребно смляна смес от слънчоглед, царевица и ечемик.

12. Да се подхранва с навлажнена захар в дървени хранилки вместо със сироп. Още по-добре с инвертирана захар, примесена с прашец с прибавяне на боров екстракт. Добър ефект има ако се прибавя чай от мащерка, пелин, бял равнец, калоферче. Билките се запарват с вряла вода и се държат 15 мин. в захлупен съд, след това се прецеждат.

13. След акацията - подхранване с рядък сироп за стимулиране на яйценосната дейност на майката, защото по това време в продължение на 15 дни няма приток на нектар.

14. Не трябва да се забравя, че при ежедневното подхранване на пчелите със захар и други заместители на меда и прашеца, се отслабва връзката на пчелите с медоносната растителност, понижава се способността им бързо да намират цъфтящите растения, организмът им се изтощава и се предразполагат към заболявания. Добре хранените с мед пчели са винаги по-дейни, събират повече мед и отделят много повече восък. При запасяване с центрофугиран мед, той трябва да се разреди с 10-15% вода.

15. Сокът от кромид лук, прибавен към храната подобрява храносмилането на пчелите.