• Субстрат: Смес от оптимална пръст или TKS 2 и малко градинска пръст. Поливане, торене: През лятото се поддържа...

  • Бял маргаритТова е силно разклонен храст с гъста, много облистена корона, висок 1,5-2 метра. Клонките са леко...

  • Фацелията е вид, който спада към групата на специалните медоносни растения. Отличен медонос, отделящ големи...

  • Семената на съвременните сортове съдържат 40-52% слабосъхнещо масло, до 20% белтъчини и над 17% въглехидрати....

Пчели

Пчеларство и пчелни продукти

 

Чл. 56. Когато един производител притежава няколко пчелни семейства на една и съща територия, всички пчелни семейства се отглеждат в съответствие с правилата за биологично производство.

Чл. 57. (1) Пчелният мед и пчелните продукти се продават като произведени по биологичен начин, само ако правилата на биологичното производство са спазвани поне една година.

(2) През преходния период восъкът се подменя, съгласно чл. 72.

Чл. 58. (1) При избор на породи пчели производителят взема предвид приспособяването на породата към местните условия, жизнеспособността й и устойчивостта на пчелите към болести и неприятели.
(2) При избора по ал. 1 се предпочитат европейските породи от Apis mellifera и техните местни екотипове.

Чл. 59. (1) Пчелните семейства се създават чрез размножаване на съществуващите пчелни семейства или прибавяне на пчелни семейства от стопанства с биологично производство.
(2) С разрешение на контролния орган пчелните семейства в стопанството, които не се отглеждат съгласно правилата на тази наредба, могат да преминат период на преход.
(3) Пчелните семейства в стопанство с биологично производство могат да се подновяват и възстановяват с пчелни семейства от стопанство с небиологично производство, когато:
1. липсват пчелни семейства, които отговарят на изискванията на тази наредба;
2. има висока смъртност на пчелните семейства, поради здравословни причини или природни бедствия в стопанства в период на преход.
(4) Всяка година 10% от пчелните семейства могат да се подменят с пчели-майки и пчелни семейства, които произхождат от стопанство, което не въвело биологичен начин на производство, при условие, че пчелите-майки и пчелните семейства се настаняват в кошери с пити или восъчни основи, взети от биологично производство. В този случай не се изисква преходен период.

 


Чл. 60. (1) Пчелините се разполагат в райони, в които има достатъчно медоносна растителност, източник на натурален нектар, медна роса и полен, и в близост до вода.
(2) В радиус до 3 км от месторазположението на пчелина, източниците на нектар и полен трябва да се състоят от произведени по биологичен начин растения или растения с диворастящ произход.
(3) Пчелините трябва да са на достатъчно голямо разстояние от всякакви източници на възможно замърсяване.
(4) Изискванията по ал. 1, 2 и 3 не се прилагат за области, където не може да има цъфтеж или когато пчелните семейства не са в активно състояние.

 


Чл. 61. (1) В края на производствения период кошерите задължително се оставят с резерви от мед и полен, в необходимото количество за изхранване на пчелите през зимата.
(2) Изкуствено хранене на пчелните семейства се разрешава, когато оцеляването на кошерите е застрашено поради неблагоприятни климатични условия. Изкуственото хранене се извършва с биологично произведен мед за предпочитане от същото производство.
(3) Контролният орган разрешава изкуствено хранене с биологично произведен захарен сироп или захарна меласа, когато поради климатични условия медът кристализира.
(4) Производителят на пчелен мед и пчелни продукти води дневник за пчелините, в който вписва данни за вида на храната, дати, количества и кошери, където се използва изкуствено хранене.
(5) При биологичното производство не се разрешава използването на продукти, различни от посочените в ал. 1, 2 и 3.
(6) Изкуствено хранене се разрешава само между последното прибиране на реколтата от мед и 15 дни преди началото на следващия период на събиране на нектар и медна роса.

 


Чл. 62. За профилактика на заболяванията по пчелите се прилагат следните мерки:
1. избор на продуктивни и устойчиви срещу заболявания породи и линии пчели;
2. полагане на системни грижи за пчелните семейства, според годишния сезон чрез:
а) подмяна при нужда на пчелите- майки;
б) редовни прегледи на пчелните семейства за ранно откриване на заболяванията;
в) контрол на търтеевото пило;
г) поддържане на добро хигиенно и ветеринарно-санитарно състояние на пчелините и на спомагателните постройки към тях и провеждане на редовна профилактична дезинфекция и дезинсекция на оборудването и пчеларския инвентар;
д) своевременно унищожаване на замърсени материали и източници на инфекциозни причинители и провеждане на заключителна дезинфекция;
е) редовна подмяна на восъчните пити;
ж) постоянно поддържане в кошера на достатъчен брой пити с мед и прашец;
з) зазимяване на кошерите с нужното количество мед и прашец достатъчно за нормално презимуване на пчелните семейства.

Чл. 63. При констатиране на заразно или паразитно заболяване на пчелни семейства, собственикът осигурява ветеринарномедицинско лечение, като в случай на заразно заболяване лечението се съчетава с карантиниране на пчелина.

Чл. 64. (1) При биологичното производство за лечение се използват следните ветеринарномедицински препарати:
1. фитотерапевтични лекарствени средства (растителни екстракти и есенции с изключение на антибиотици);
2. хомеопатични лекарствени средства (растителни, животински или минерални);
(2) Когато средствата по ал. 1 са неефективни в борбата с болестите и паразитите и има опасност пчелното семейство да загине, ветеринарният лекар прилага синтезирани по химичен път алопатични ветеринарномедицински препарати и антибиотици.

 

(3) Забранява се употребата на синтезирани по химичен път алопатични ветеринарномедицински препарати и антибиотици за профилактика на заболяванията.
(4) След употребата на синтезирани по химичен път алопатични ветеринарномедицински препарати всички восъчни пити се подменят с нови рамки с восъчна основа, произхождаща от стопанство с биологично производство и третираните пчелни семейства се подлагат на преходен период от една година.
(5) Изискването по ал. 4 не се прилага при третиране на пчелните семейства с мравчена киселина, млечна киселина, оцетна киселина, оксалова киселина и ментол, тимол, евкалиптол или камфор при опаразитяване с Varroa jacobsoni.

 


Чл. 65. (1) Собственикът на пчелина е длъжен да има здравен паспорт, в който ветеринарният лекар, провел лечението вписва следните данни:
1. диагноза;
2. вид на приложения ветеринарномедицински препарат,
включително обозначение на активните му фармакологични съставки;
3. доза, в която е приложен препаратът;
4. начин на прилагане;
5. карентен срок на приложения препарат;
(2) Данните по ал. 1 се декларират пред контролния орган преди пчелите и пчелните продукти да се предложат на пазара като произведени по биологичен начин.

Чл. 66. При възникване на екстремна ситуация в района на чиято територия е разположен пчелина, в него се провеждат задължителните според Закона за ветеринарномедицинската дейност мероприятия с цел профилактика и ликвидиране на заболяването.

Чл. 67. Забранява се:
1. унищожаване на пчелите в пчелните пити като метод за добиване на мед и други пчелни продукти;
2. защипване на крилата на пчелите-майки и всяко друго осакатяване на пчелите;
3. използването на синтетични репеленти по време на операциите за извличане на меда.

Чл. 68. (1) Разрешава се убиването на старата пчела-майка, когато тя се сменя с нова.
(2) Разрешава се унищожаването на мъжкото потомство само с цел ограничаване инфекцията с Varroa jacobsoni.

Чл. 69. Всяко преместване на пчелина се съгласува с контролния орган.

Чл. 70. В дневника по чл. 61, ал. 4 производителят вписва всички действия по изваждането на питите и извличането на меда.

Чл. 71. (1) Кошерите и инвентарът за производство на мед се изработват основно от естествени материали, които не представляват риск от замърсяване на околната среда и пчелните продукти.
(2) В кошерите се използват само природни продукти като прополис, восък и растителни масла.

Чл. 72. (1) За нови основи се използва пчелен восък от стопанство с биологично производство.
(2) В случаите на ново настаняване или през преходния период, контролният орган може да разреши използването на восък, който не е от биологично производство, когато на пазара няма биологично произведен пчелен восък и при условие че восъкът е от восъчни разпечатки.

Чл. 73. Забранява се извличането на мед от пити, които съдържат пило.

Чл. 74. За предпазване на рамките, кошерите и питите от вредители се използват само препаратите, посочени в Приложение № 6.

Чл. 75. Разрешават се физическите манипулации със струя и директен пламък.

Чл. 76. Почистването и дезинфекцирането на материалите, сградите, оборудването, инструментите и препаратите, използвани в пчеларството се извършва с препаратите, посочени в Приложение № 5.