Състояние на пчелните семейства през месец февруари

Активният за пчелите период започва през февруари, независимо, че пчелните семейства са все още в полуактивно състояние - пчелите са събрани в кълбо.

При нашите климатични условия през месец февруари има топли дни с температура на въздуха над 10-12 градуса. През такива дни пчелите летят, събират и пренасят пресен прашец от кокичета и кукуряк или дрен и леска и минзухар в пчелните гнезда. Тези два благоприятни фактора - топло време и внасяне на прашец са причина за активиране на пчелните семейства. Засилва се секрецията на жлезите на пчелите работнички. В резултат на това пчелната майка получава повече храна и снася по-голям брой яйца за едно денонощие. Пчелите кърмачки отглеждат повече пило. Около пилото пчелите поддържат по-висока температура, около 32-34 градуса.

Работата на пчеларя през февруари
Работата на пчеларя през февруари трябва да продължи с периодичното посещение на пчелина, да се оглеждат кошерите и да се окаже помощ там, където е необходимо - съборени кошери или покриви, затрупване на кошерите със сняг или запушване на входовете.

Борба с вароатозата у пчелните семейства

Спокойното зимуване на пчелните семейства е от особено значение. Всички дейности - почистване на кошерите или преместване при необходимост трябва да се извършват внимателно без сътресения, за да не се безпокоят пчелите. Входовете на кошерите трябва периодично да се почистват от умрели пчели, лед и сняг с помощта на телена кука. От отпадъците, извадени от дъното на кошера може да се получи информация за състоянието на пчелните семейства, за отравяне с манов мед, за наличие на нозематоза, за наличие на пити с кристализирал мед, за вмъкване на мишки в кошера.

Звукът, издаван от пчелите в кошера също дава информация за състоянието на семействата. За целта и през февруари също може да се направи прослушване на кошерите.

Когато пчеларят не е наблюдавал очистителното облитане на пчелите през месец януари, това може да стане и в някои от топлите дни на февруари с 10-12 градуса температура.

Храна и хранене на пчелите

В някои райони на страната в края на месец февруари може да се извърши първият осведомителен преглед на пчелните семейства. Целта е да се установи състоянието на всяко семейство след дългото зимуване и да се окаже помощ там, където има проблеми.

Прегледът се извършва след наблюдаване на очистителното облитане. За предпочитане е да се направи в деня на облитането. Този преглед е частичен и не се проверява цялото гнездо. Поради по-ниските температури трябва да се работи възможно най-бързо. Прегледът започва с пчелните семейства, които не се облитат или слабо се облитат.

Проследяват се следните показатели:
- сила на семействата
- количеството и качеството на меда в пчелните гнезда
- наличие на пчелна майка
- състояние на крайните пити и изолационния материал.

Слаби са семействата с 4 и под 4 междурамия, а силни със 7 или над 7 междурамия. В нормално развито пчелно семейство трябва да има минимум 5-6 кг. мед и 1 пита с прашец. При осведомителния преглед не е необходимо пчелната майка да се търси. За присъствието й се съди по наличието на яйца в средните пити.

При съмнение за осиротяване на пчелното семейство в средата на гнездото се поставя т. нар. "контролна пита" с открито пило, взета от друго семейство - ако семейството няма майка, още през първите 24 часа пчелите започват да изграждат маточници. Пити с ферментирал мед или такива с развита плесен по тях се изваждат. Овлажнелите изолационни материали се подменят със сухи.