През март времето започва постепенно да се затопля, поради което в много пчеларски материали се препоръчва провеждане на първия основен пролетен преглед. Разбира се, това става в топло време и без вятър. Най-подходящо е - втората половина на март, началото на април.
Основният преглед за разлика от осведомителния се прави щателно - рамка след рамка.
За да не се губи топлината на гнездото се използват кърпи - 2 бр. като се открива само поверявания участък.
През март е нормално да има пило, поради което е важно прегледа да се прави с максимално внимание и предпазване на пилото от измръзване.
Важно е резултатите от прегледа да се отбележат в пчеларски бележник и да се степенуват по важност / спешност. Наложителните мероприятия се извършват веднага или на следващия ден.
Ако за някои неотложни мерки времето не е подходящо, кошера може да се пренесе в затоплено помещение.
При основния преглед се кошерите се преглеждат за:
- сила на семейството
- хранителни запаси
- болести
- наличие на майка
Вземат се мерки за:
- почистване на дъната
- стесняване на семействата
- придаване на храна, в която има и белтъчни съставки
- отстраняване на мишите предпазители
- борба с вароатозата
Силата на семейството се определя по броя на междурамията, заети с пчели:
- 6-7 = силни
- 5-6 = средни
- 4 и надолу = слаби
При констатиране на силни семейства не е необходимо да се предприема нищо. Това е сигнал, че семействата са презимували добре. Средно силни семейства трябва да се стеснят на толкова пити колкото се покриват плътно от пчелите. Така, те ще могат да топлят пилото по-добре, което е фактор за развитието им. Ето защо стесняването се определя като едно от основните мероприятия при пролетния преглед. Слаби семейства (на 3 рамки) се обединяват, с цел подсилване.
Преценят се хранителните запаси. Питите с кристализирал мед се отстраняват и се заменят с течен, запечатан мед от склада. Ако има съхранени, от предходната година, пити с перга - сега е момента да се придадат в семействата. За отглеждане на пилото е необходима белтъчна храна, а приносът на прашец в този период е все още непостоянен. Ако се установи недостиг на храна, подхранването се извършва с твърда храна. Не е добре да се дава сироп, защото ще увеличи влажността в гнездото, а това е предпоставка за болести (източник: /pchelar.com).
Другото важно мероприятие е откриване на болести. При ранно пролетното развитие се проявява нозематозата,която е една от най-опасните болести по пчелите.
Следи се за:
- диарични изпражнения по питите, стените и прелките на кошери;
- наличие на трудно подвижни, нелетящи пчели по прелките
- голям подмор
При съмнение се изпращат проби в районната ветеринарна лаборатория (50 - 100 пчели) и се следват указанията на ветеринаря за ограни1аване на болестта, респ. разпространението на заразата. (Как се разпространяват заразните заболявания при пчелите)
Наличието на майка се установява по наличието на пило. Ако пилото е равно, няма пропуснати килийки - майката е добра и всичко е наред. Ако няма пило се прави проверка за майка чрез конторлна рамка. При установяване на липса на майка се придава запасна или се прави обединяване на един кошер с друг. Ако пилото показва, че майката е стара и негодна, това се отбелязва в бележника и при първа възможност майката се подменя с нова. (Осведомителен преглед след зимуването - осиротяло семейство)
След приключване на прегледа ако времето позволява дъната се изваждат и почистват от зимния подмор и разпечатки. Умрелите пчели се събират и след щателен преглед с цел установяване на евентуални болести се изгарят. Восъчните разпечатки се претопяват.
Отстраняват се мишите предпазители.
Махат се влажните затоплящи материали, ако са били поставени такива, отстраняват се и всички влажни, покрити с плесен пити.
Поставят се лентите против вароатоза.
Всички предприети и предстоящи мероприятия се отбелязват в дневник, който е източник на информация за бъдещото развитие на семейството.