МАЙСКИ ПЧЕЛАРСКИ ПРАКТИКИ

Месец май се характеризира с постоянно увеличаване на температурите, като отрицателните са изключение даже за планините, а слънчевото греене на отделни места достига до 260 часа. Средните температури са между 14 и 18 С (най-ниски са по Черноморието). Наблюдават се абсолютни максимални температури до 37-38 С, докато абсолютни минимални са редки и достигат до 3,5 С. Месецът се характеризира с непостоянен климат – значителни валежи и застудявания, редуващи се с продължителни затопляния (опасност от простудяване на пилото и заболяването му от европейски, кисел и друг гнилец!).

КАЛЕНДАР НА ЦЪФТЯЩАТА РАСТИТЕЛНОСТ

През този месец настъпва първата главна паша от акация и еспарзета. Цъфтят още много дървесни, храстови и тревни видове (клен, бял и черен бор, бук, летен дъб, детелина, мащерка, синап, кориандър, зимен фии, градински чай и др.)
Наблюдава се отделяне на мана и цветен прашец от белия и черния бор.

РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Поради постоянния приток на нектар и прашец семействата бързо се развиват. Пилото при най-силните достига 7-8 пити и повече, а плодниците (корпусите) са изпълнени с пчели. Те бързо изграждат заложените восъчни основи и строителните рамки. Броят на търтеите и консумацията на храна се увеличава. В кошерите с по-малък обем семействата изпадат в роево състояние.

ПЧЕЛАРСКИ ПРАКТИКИ В ПЧЕЛИНА

В много райони през май започва да цъфти бялата акация, тоест настъпва първата главна паша. Преди това пчеларят трябва да извърши преглед, за да получи представа за моментното състояние на пчелните семейства (сила, роево настроение, здравословен статус и др.) Ако досега не са поставени магазините (корпусите) на силните и средните семейства, то трябва да се извърши веднага. В противен случай има опасност те да изпаднат в роево състояние. Разширяването на такива семейства става, като на дадан-блатовите кошери се слага магазин, а на най-силните, на които по-рано е поставен, се полага втори такъв – под първия. В многокорпусните кошери се поставя трети корпус – между първия и втория, като се зарежда с пити и рамки с восъчни основи (през една). По-слабите се разширяват, като в магазина се поставят само няколко пити и рамки с основи за градеж. След това се покриват с платно, което да легне над поставените рамки, покрай тях и върху горната повърхност на оставащите открити плодникови (корпусни) пити.

За да не се качва пчелната майка в магазините (корпусите) и там да снася яйца, се поставя ханеманова решетка под магазина или под най-горния корпус.

Входовете на кошерите се разширяват, съобразно със силата на семействата и броя на летящите пчели.

Ако ще се превозват пчелните семейства на акациева паша е необходимо те предварително да се подготвят.

След края на акациевата паша се провеждат следните ДПчП: изцентрофугиране на меда; оценяване силата на семействата при провеждане на осведомителен преглед; подготовка на семействата за следващата главна паша (подхранване с рядък захарен сироп за активизиране яйценосната дейност на майките).

Осъществяване на пряк контакт с представителите на агрофирмите, провеждащи растителнозащитни мероприятия, за да се избегне отравяне на пчелните семейства. Оказване съдействие на органите, извършващи задължителните профилактични прегледи за откриване на заразните болести по пчелите и пилота.